Carrito compras

Condiciones Generales


Condiciones Generales de SimParts

SimParts (SimParts is een handelsnaam van SimCat B.V.) is gevestigd aan de Molenwijk 1b, 5427 PX te Boekel, Nederland. Inschrijving KvK 17245937.

artikel 1 Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Verkopende partij: SimParts.
Contractspartij: een wederpartij van SimParts.
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop.

artikel 2 Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SimParts en de contractspartij waarop SimParts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SimParts, voor of bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.        
Het nadrukkelijk van de hand wijzen van de voorwaarden van de wederpartij dient te geschieden in de onderhandelingsfase, voordat enige algemene voorwaarden al van toepassing is.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SimParts en de contractspartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.        
2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die noch in de overeenkomst, noch in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen van SimParts zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door SimParts schriftelijk gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SimParts is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Indien een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte wordt gedaan, is volgens de wet de aanbieder gerechtigd het aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen. Onverwijld wil zeggen: direct na kennisneming van de aanvaarding, in principe nog dezelfde werkdag.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en kosten voor verzekeringen etc., tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, dan is SimParts daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SimParts anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SimParts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.7. SimParts kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

artikel 4 Prijs en prijsverhoging
4.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.2. Indien geen vaste (totaal)prijs wordt overeengekomen, dan zal deze prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijke hoeveelheid geleverde zaken en bijkomende kosten. De (totaal)prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke prijzen van SimParts, geldende voor de periode waarin de zaken worden geleverd, tenzij een daarvan afwijkende prijs schriftelijk is overeengekomen.

4.3. Indien SimParts met de contractspartij een vaste prijs overeenkomt, dan is SimParts niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de contractspartij in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.4. Indien de prijsstijging meer bedraagt dat 10% en/of plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op andere gronden dan het te dezen in lid 3 bepaalde, dan is de contractspartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij SimParts bereid is de overeenkomst op grond van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

artikel 5 Levering
5.1. Levering geschiedt af fabriek/magazijn van SimParts, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De contractspartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment dat SimParts deze overeenkomstig de inhoud van de overeenkomst, danwel de inhoud van deze algemene voorwaarden bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien de contractspartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is SimParts gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de contractspartij.

5.4. Indien de zaken worden bezorgd is SimParts gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.

5.5. Indien partijen een termijn voor levering zijn overeengekomen, dan is deze indicatief. Dit betreft dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de contractspartij SimParts schriftelijk in gebreke te stellen en aan SimParts een nieuwe redelijke termijn voor levering te stellen.

5.6. SimParts is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren en het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden à contant, tenzij anders overeengekomen, op een door SimParts aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De contractspartij is niet gerechtigd betaling van de factuur op welke grond dan ook op te schorten, c.q. de factuur te verrekenen met welke vordering dan ook op de SimParts.

6.2. Indien de contractspartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen of anders vermelde termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim. De contractspartij is dan een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. de normale wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de contractspartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) faillissement, van (aanvrage van) surseance van betaling van de contractspartij, van beslaglegging onder de contractspartij, indien dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, of in het geval van een andere omstandigheid waardoor de contractspartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SimParts
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder dat SimParts in dat geval gehouden is tot betaling van enigerlei vergoeding aan de contractspartij, en zijn de
vorderingen van SimParts op de contractspartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4. SimParts heeft het recht de door de contractspartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5. SimParts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de contractspartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6.6. SimParts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de eventueel opengevallen rente en de kosten worden voldaan.

artikel 7 Incassokosten
7.1. Indien de contractspartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractspartij.

7.2. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, althans worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

7.3. Indien SimParts hogere of andere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding door de contractspartij in aanmerking.
7.4. De contractspartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.5. De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de contractspartij.

artikel 8 Onderzoek, reclames
8.1. Klachten over de (omvang van de) geleverde zaken dienen door de contractspartij binnen acht dagen na ontdekking, althans binnen 8 dagen na het moment waarop de contractspartij in alle redelijkheid de klacht had kunnen vaststellen, schriftelijk te worden gemeld aan SimParts. De contractspartij is dan ook gehouden de geleverde zaken op het moment van levering, althans, indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, in een zo vroeg mogelijk stadium en op deskundige wijze te (doen) beoordelen. De eventuele ingebrekestelling dienaangaande van de zijde van de contractspartij dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SimParts in staat is adequaat te reageren.

8.2. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de contractspartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. De contractspartij is ook niet bevoegd tot verrekening.

8.3. Indien een klacht gegrond is, dan zal SimParts de zaken alsnog leveren of vervangen, tenzij dit inmiddels voor de contractspartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de contractspartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en zo nodig bewezen.

8.4. Indien het alsnog leveren of vervangen van de zaken niet meer mogelijk of zinvol is en dit aan SimParts toerekenbaar is, dan zal SimParts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

artikel 9 Tussentijdse opzegging
9.1. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen.

9.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de contractspartij, heeft SimParts recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane en aannemelijk te maken verliezen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SimParts zijn toe te rekenen. Voorts is de contractspartij alsdan gehouden tot betaling van de facturen ter zake van de tot dan toe geleverde zaken. Reeds geplaatste orders blijven bestaan. Indien SimParts reeds zaken heeft ingekocht naar aanleiding van een door de contractspartij geplaatste order, dan is de contractspartij gehouden tot afname of compensatie, waarvan de hoogte gelijk is aan het verlies aan bruto omzet aan de zijde van SimParts, voortvloeiende uit de tussentijdse opzegging door de contractspartij.

artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1. SimParts is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst SimParts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de contractspartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de contractspartij de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de contractspartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien door de vertraging aan de zijde van de contractspartij niet langer van  SimPartskan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is SimParts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10.2. Voorts is SimParts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SimParts mag worden verwacht.

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SimParts op de contractspartij onmiddellijk opeisbaar. Indien SimParts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet, overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10.4. SimParts behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Indien SimParts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. SimParts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SimParts is uitgegaan van door de contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid voor SimParts kenbaar behoorde te zijn.

11.3. Indien SimParts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid van SimParts beperkt, indien hij ter zake die aansprakelijkheid is verzekerd tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar en, indien die aansprakelijkheid niet is verzekerd, tot maximaal 2 maal de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4. SimParts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SimParts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SimParts toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SimParts of haar ondergeschikten.

artikel 12 Aanwijzingen SimParts
12.1. SimParts kan aanwijzingen verstrekken ter zake van de toepassing, de verwerking en het gebruik van haar producten. SimParts kan tevens haar aanwijzingen wijzigen.

12.2. De door SimParts geleverde producten mogen door contractspartij en/of derden uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de producten bestemd zijn.

12.3. De contractspartij is steeds gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of de aanwijzingen van SimParts, daaronder mede begrepen de technische specificaties, gelet op onder andere de plaatselijk geldende voorschriften, weers- en/of andere omstandigheden, toegepast kunnen worden. Indien dit niet het geval is, dan dient de contractspartij zich ervan te vergewissen dat de verkoop en/ of verwerking in overeenstemming is met de van overheidswege gegeven voorschriften.

12.4. Indien de contractspartij de door SimParts geleverde producten doorverkoopt aan of doet verwerken door derden, dan is de contractspartij gehouden deze derden afdoende te instrueren conform de door SimParts aan haar gegeven aanwijzingen, daaronder mede begrepen de technische specificaties, en de bij de contractspartij zelf aanwezige kennis. Indien de contractspartij zulks nalaat, dan is SimParts nimmer aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die daaruit mocht voortvloeien.

12.5. De contractspartij zal SimParts zowel binnen als buiten rechte integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden en welke het gevolg is van de niet naleving van de in dit artikel opgenomen bepalingen door de contractspartij of zijn ondergeschikten of die anderszins aan de contractspartij toerekenbaar is.

artikel 13 Gebruik van de producten
13.1. Indien de producten in een bepaald land of in een bepaalde regio niet kunnen of mogen worden gebruikt als gevolg van de plaatselijk of landelijk geldende voorschriften, weers- of andere omstandigheden, of indien dit gebruik als gevolg van deze omstandigheden niet verantwoord is, dan kan dit nimmer een reden voor de contractspartij opleveren om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. Tevens kunnen de producten nimmer om deze reden aan SimParts worden geretourneerd, noch levert dit een geldige reden voor opschorting of verrekening van de betalingsverplichting van de contractspartij op.

artikel 14 Risico-overgang
14.1. Bij levering van een of meerdere zaken door SimParts gaat het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken op de contractspartij over op het moment waarop deze overeenkomstig de inhoud van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden aan de contractspartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de contractspartij of van een door de contractspartij aan te wijzen derde worden gebracht.

artikel 15 Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SimParts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  SimPartsniet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van SimParts worden daaronder begrepen.

15.3. SimParts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SimParts haar verbintenis had moeten nakomen.

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5. Voor zoveel SimParts ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is SimParts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De contractspartij is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle door SimParts geleverde zaken blijven eigendom van SimParts, totdat de contractspartij alle vorderingen van SimParts krachtens die levering en andere leveringen van zaken of vorderingen, ter zake verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vordering tot vergoeding van schade in geval van wanprestatie, aan de SimParts heeft betaald.

16.2. Door SimParts geleverde zaken, die krachtens het bepaalde onder 16.1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.3. De contractspartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verwerken, te mengen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.4. De contractspartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als zodanig afgescheiden van het eigen vermogen op te slaan, te bewaren en dit ook aan derden kenbaar te maken tot het moment dat de contractspartij de verplichtingen jegens SimParts volledig is nagekomen.

16.5. Indien derden, waaronder de fiscus, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de contractspartij verplicht deze derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en SimParts zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, daarvan op de hoogte te stellen.
En bij verkoop van goederen bij faillissement door curator of derden. Aansprakelijkheid vervalt op de goederen.

16.6. De contractspartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SimParts ter inzage te geven.

artikel 17 Geschillen
17.1. De rechter in de plaats waar SimParts, op het moment waarop zich een geschil voordoet, gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, ook indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en/of de contractspartij in het buitenland gevestigd of woonachtig is, tenzij uit de wet of regelgeving dwingend anders voortvloeit. SimParts blijft steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan de anderszins volgens de wet bevoegde rechter.

17.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 18 Garantie
18.1. SimParts garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

18.2. De onder 18.1. genoemde zaken betreft de fabrieksgarantie en/of de garantie die SimParts vermeld op de overeenkomst. SimParts geeft 1 maand garantie op reparaties, met uitzondering van koelvloeistof, olie, snaren en aandrijfriemen, banden, ruiten en accessoires, tenzij anders overeengekomen.

18.3. Mocht het nodig zijn voor de garantie afhandeling dat de geleverde zaak hiervoor terug moet naar de fabriek/magazijn van SimParts, is de contractspartij te alle tijden zelf verantwoordelijk voor deze retournering.  Mocht de contractspartij, om wat voor reden dan ook, hier zelf niet toe in staat zijn, dan is SimParts gerechtigd om de daaruit voorvloeiende kosten te verhalen op de contractspartij.

18.4. De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde.

18.5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SimParts de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van SimParts vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan SimParts te retourneren en het eigendom daarover aan SimParts te verschaffen.

18.6. De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SimParts, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

18.7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is SimParts niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

18.8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

18.9. SimParts verleent geen garantie, indien defecten zijn ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, reparaties die niet door SimParts zijn verricht, of door deelneming aan snelheidswedstrijden en/of snelheidsproeven.

18.10. SimParts verleent geen garantie op defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische ruimte afwijkende omstandigheden aldaar b.v. inferieure wegen, brandstof, etc.

18.11. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen.

18.12. Garantie is niet overdraagbaar.

artikel 19 Verkoop op afstand via Internet
Totstandkoming van de overeenkomst
19.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door SimParts via de website gedane aanbieding.
De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de website van SimParts aangegeven wijze heeft geplaatst. 

Ruil en Zichttermijn
19.2. Het aanbod via Internet zal een zichttermijn van 14 dagen inhouden. Mits de goederen en verpakking onbeschadigd zijn mogen goederen binnen deze 14 dagen geruild worden. Alleen en uitsluitend indien de goederen niet op maat speciaal voor cliënt vervaardigd zijn, in dit geval kan er geen sprake van een zichttermijn zijn. Elektronische onderdelen zijn hiervan nadrukkelijk uitgesloten, deze kunnen niet geruild worden en worden ook niet teruggenomen.

19.3. De termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt niet indien de specifieke aard van de goederen met zich meebrengt dat deze termijn niet redelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor goederen welke voor de consument op maat en/of in een speciale kleur bestelt zijn.

19.4. Binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag op de rekening van consument overgemaakt worden.
De kosten verbonden aan de retourzending komen voor rekening van de consument.

19.5. Voor goederen die via Internet aangeboden worden geldt een reserveringtermijn van maximaal vierentwintig uur, tenzij anders is overeengekomen.

Onderzoek, reclames
19.6. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen vierentwintig uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

19.7. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan SimParts te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

19.8. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan SimParts met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is SimParts gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten in rekening te brengen.

19.9. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van SimParts en op de wijze zoals door SimParts aangegeven.

Risico overgang
19.10. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

artikel 20 De uitvoering van de opdracht
20.1. SimParts zal bij de uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

20.2. Indien de uitvoering van de opdracht (bijv. een reparatie) door tijdelijk niet verkrijgbaar zijn van onderdelen vertraging oploopt,  hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een opdracht niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 48 uur nadat de opdracht bij SimParts is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren

20.3. Bij goederen die in consignatie gegeven worden, geldt een 10% provisieregeling, op goederen die vanuit de consignatieregeling verkocht worden geldt geen garantie, indien anders is overeengekomen.
Elke consignatie levering geschied vanaf de werkplaats en wel binnen 7 dagen na opdracht, eventuele transportkosten komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1. Op elke overeenkomst tussen SimParts en de contractspartij en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en/of de contractspartij in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

21.2. De toepasselijkheid van internationale verdragen en verordeningen is, behoudens voor zover zulks dwingendrechtelijke bepalingen bevat, nadrukkelijk uitgesloten.

artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
22.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij `Voorwaarden.net`.

22.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


http://www.voorwaarden.net/
buscar SimParts